Kapranova, L. L., Malakhova, L. V., Nekhoroshev, M. V., Lobko, V. V., & Ryabushko, V. I. (2020). Fatty acid composition in trochophores of mussel Mytilus galloprovincialis grown under contamination with polychlorinated biphenyls. Marine Biological Journal, 5(2), 38–49. doi: 10.21072/mbj.2020.05.2.04