Kornyychuk YM. To the 125th anniversary of Vladimir Vodyanitsky. Marine Biological Journal 2018;3(1):76–78. doi: 10.21072/mbj.2018.03.1.09