Kapranova LL, Malakhova LV, Nekhoroshev MV, Lobko VV, Ryabushko VI. Fatty acid composition in trochophores of mussel Mytilus galloprovincialis grown under contamination with polychlorinated biphenyls. Marine Biological Journal 2020;5(2):38–49. doi: 10.21072/mbj.2020.05.2.04