Kapranova L. L., Malakhova L. V., Nekhoroshev M. V., Lobko V. V., Ryabushko V. I. Fatty acid composition in trochophores of mussel Mytilus galloprovincialis grown under contamination with polychlorinated biphenyls. Marine Biological Journal, 2020, vol. 5, no. 2, pp. 38-49. https://doi.org/10.21072/mbj.2020.05.2.04