Kapranova, L. L., Malakhova, L. V., Nekhoroshev, M. V., Lobko, V. V. & Ryabushko, V. I. 2020, "Fatty acid composition in trochophores of mussel Mytilus galloprovincialis grown under contamination with polychlorinated biphenyls", Marine Biological Journal, vol. 5, no. 2, pp. 38-49. doi: 10.21072/mbj.2020.05.2.04