Kornyychuk YM. To the 125th anniversary of Vladimir Vodyanitsky. Marine Biological Journal. 2018 Mar.;3(1):76–78. doi: 10.21072/mbj.2018.03.1.09